Privacyverklaring

In dit document is opgenomen de privacyverklaring van ©Roots For Love Coaching & Educatie

Geldig vanaf: januari 2023

 

Gebruik persoonsgegevens

Voor een goede ondersteuning is het noodzakelijk dat ik als coach een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat door jou aangeleverde schriftelijke informatie over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens; Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Ik heb een geheimhoudingsplicht en ben de enige die toegang heeft tot jouw dossier.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden (indien nodig en met uw toestemming):

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als een traject is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Terugkoppeling aan opdrachtgevers en/of verwijzers (zoals de (huis-)arts). Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. 

Gegevensverwerking en -opslag ten behoeve van werkuitvoering

Roots For Love Coaching & Educatie maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office, Mailchimp en WordPress voor nieuwsbrieven en website. Contactgegevens (naam, telefoonnummers en mailadressen) zijn opgenomen in Contacten. 

De gegevens die worden verzameld:

  • Naam en adresgegevens
  • Overige contactgegevens (mailadres, telefoonnummers)
  • Geboortedatum
  • Gezondheidsgegevens
  • Incidenteel maakt een verwijzer gebruik van het BSN of een personeelsnummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens sturen naar hello@rootsforlove.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Roots For Love Coaching & Educatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Persoonsgegevens beveiliging

Roots For Love Coaching & Educatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@rootsforlove.nl.